Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Global Maritime Recruitment

Privacyverklaring

U-People is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt U-People over informatie van zowel kandidaten, (interim) professionals, zakelijke relaties en bezoekers van onze website. Uw privacy is van groot belang voor ons. Daarom betrachten wij de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van uw privacy. In onze Privacy Policy staat beschreven welke informatie door U-People wordt verzameld en met welk doel.

Je privacy is van groot belang voor U-People. Graag informeren wij je dan ook via deze Privacy Policy over de manier waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met de voorwaarden die staan omschreven in dit document, waarin we het volgende beschrijven:

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
 2. Hoe en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
 3. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
 4. Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?
 5. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
 6. Kun je persoonsgegevens inzien, aanvullen of verwijderen?
 7. Overige zaken
 8. Privacy statement website
 9. Disclaimer

 

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

We verwerken de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen soms wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw specifieke wensen. Onderstaand, en in het vervolg van dit document, benoemen wij per doelgroep (kandidaten & (interim) professionals, zakelijke relaties en bezoekers van onze website) ons privacy beleid.

Wij verzamelen de volgende gegevens:

Kandidaten & (interim) professionals:

 • Publieke profielinformatie van social media en openbare bronnen. Denk bijvoorbeeld aan Linkedin, Facebook en andere publieke databronnen.
 • NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortedatum als die in jouw CV is opgenomen of wanneer je die hebt doorgegeven aan ons.
 • Curriculum vitae (CV).
 • Gegevens over korte termijn beschikbaarheid en verlof voor zover dit relevant is.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid als potentiële kandidaat voor een vacature. Bijvoorbeeld salaris (indicaties), informatie uit interviews, taalvaardigheid, nationaliteit, eventuele referenties en getuigschriften. Alle informatie die wij van je verzamelen wordt altijd op vrijwillige basis verstrekt.
 • U-People legt nooit bijzondere persoonsgegevens vast tenzij dit (alsnog) wettelijk wordt verplicht. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig gedrag.

Aanvullend, op het moment dat een (interim) professional in loondienst of in opdracht voor of met U-People gaat werken:

 • Gegevens gerelateerd aan de administratie en/of personeelsadministratie: NAW gegevens, vaststelling identiteit, diploma’s, BSN nummer indien nodig.
 • Eventueel btw-nummer, adres en vestigingsplaats, vaststelling identiteit, indien nodig werkvergunning, timesheets en inkomende en uitgaande factuur details.
 • Daarnaast verwerken wij soms voor onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening (PES). Specifiek voor deze screening kunnen gegevens worden gevraagd zoals Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en opleidingsverklaringen. Verstrekking van deze gegevens is altijd op vrijwillige basis.

Zakelijke relaties:

 • Naam, adres, werkplaats gegevens, e-mail adres, telefoonnummer, functie.
 • Contactmomenten en afspraken.

Bezoekers van onze website:

Met betrekking tot bezoekers van onze website die zich inschrijven voor onze job alert: Voornaam, achternaam en e-mailadres.

2. Hoe en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens ?

Kandidaten & (interim) professionals:

 • Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat gegevens worden achtergelaten op onze website via directe inschrijving of via reacties op extern geplaatste vacature uitingen en/of als je jezelf op andere wijze bij ons aanmeldt (om gebruik te maken van onze dienstverlening).
 • Wij verzamelen gegevens vanaf het moment dat digitaal of persoonlijk contact wordt gezocht met onze vestiging en/of recruitment professionals.
 • Wij verzamelen gegevens als een van onze professionals actief contact zoekt met externe kandidaten. Wij zullen dan altijd om toestemming vragen jouw gegevens te mogen bewaren.
 • De persoonsgegevens worden ontvangen en verwerkt door onze professionals of automatisch verwerkt indien iemand zich zelfstandig aanmeldt voor onze job alert en/of nieuwsbrief.

Zakelijke relaties:

Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden:

 • Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat er gegevens worden achtergelaten op onze website via directe inschrijving en/of als je jezelf op andere wijze aanmeldt (om gebruik te maken van onze dienstverlening).
 • Wij verzamelen gegevens als een onze professionals actief contact zoekt met relaties.
 • De persoonsgegevens worden ontvangen en verwerkt door onze professionals of automatisch verwerkt indien iemand zich zelfstandig aanmeldt op een van onze nieuwsbrieven en/of job alerts.

Bezoekers van onze website:

Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat er gegevens worden achtergelaten op onze website in relatie tot onze job alert en/of nieuwsbrieven.

3. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Kandidaten & (interim) professionals:

Wij verzamelen en verwerken gegevens uitsluitend voor de uitvoering van recruitment diensten, waaronder arbeidsbemiddeling (werving- en selectie, executive search, interim opdrachten) en recruitment projecten die wij uitvoeren onder de bedrijfsnaam of merknaam van onze opdrachtgevers. Meer specifiek worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt:

 • Voor bemiddelingsdoeleinden: ter beoordeling van geschiktheid en beschikbaarheid in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk of opdracht.
 • Om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en andere activiteiten die hiermee direct samenhangen.
 • Bij het tot stand komen en het onderhouden van een bemiddelingsrelatie.
 • Voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en de nakoming van wet- en regelgeving zoals identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, NEN ISO 4400-1 en SNA richtlijnen.
 • Voor managementdoeleinden zoals interne managementinformatie, het uitoefenen van audits en controle en voor kwaliteitsdoeleinden zoals het uitvoeren van recruitment rapportages en sourcing rapportages aan klanten.

Zakelijke relaties:

 • Om aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze diensten en andere activiteiten die hiermee direct samenhangen.
 • Bij het tot stand komen en het onderhouden van een zakelijke relatie.
 • Om een opdracht te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en vastlegging en opvolging van afspraken.

Bezoekers van onze website:

Wij verzamelen enkel de gegevens van bezoekers die zelf kenbaar hebben gemaakt dat te willen. Deze gegevens zijn bedoeld om een persoon aan te kunnen spreken met zijn voor- en achternaam en het e-mailadres is nodig om job alerts te kunnen toesturen.

4. Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?

 • U-People kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan onze opdrachtgevers. Jouw persoonsgegevens kunnen in beperkte gevallen worden doorgegeven buiten Nederland als onze opdrachtgever aldaar is gevestigd.
 • U-People deelt persoonsgegevens in alle gevallen waarin wij hiertoe wettelijk worden verplicht.
 • U-People kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere collega’s van U-People en eventuele onderaannemers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren voor de hier genoemde dienstverlening of diensten leveren ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering.

5. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Kandidaten & (interim) professionals:

 • Algemeen: als je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van jouw gegevens dan werken wij standaard met een bewaartermijn van 24 maanden, gerekend vanaf de datum waarop je toestemming hebt verleend.
 • Bemiddelingsrelatie: in geval van een ‘bemiddelingsrelatie’ bewaren wij jouw gegevens 24 maanden vanaf het moment waarop het bemiddelingsproces met een opdrachtgever eindigt, dit onafhankelijk van het eindresultaat.
 • Start je een interim opdracht of tijdelijke inzet dan bewaren wij jouw gegevens 24 maanden na einde van je opdracht. De financiële data die hieraan verbonden zijn kennen een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Zakelijke relaties:

 • Gegevens van medewerkers van prospect klanten worden 24 maanden bewaard, gerekend vanaf het laatste contactmoment.
 • Gegevens van medewerkers van klanten: deze worden bewaard gedurende een periode van 5 jaar, gerekend vanaf het laatste contactmoment.

Bezoekers van onze website:

Als je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van jouw gegevens voor het ontvangen van een job alert of nieuwsbrief, dan werken wij met een bewaartermijn van 24 maanden.

6. Kun je persoonsgegevens inzien, aanvullen of verwijderen?

Je kunt altijd verzoeken inzage te krijgen in de gegevens die wij van je bewaren. Je kunt desgewenst gegevens wijzigen. Ook kun je ons vragen jouw gegevens te verwijderen. Als je dit wenst dan kun je contact opnemen met onze Privacy Officer, die je direct kunt bereiken op privacy@upeople.nl.

Wij verwijderen al jouw gegevens, tenzij verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke plicht, onderbouwing van een rechtsvordering of een andere grond uit de AVG.

7. Overige zaken

Beveiliging

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Als gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je ideeën, aanvullingen, klachten over privacy bescherming of heb je andere vragen hierover dan kun je deze direct richten aan privacy@upeople.nl. De Privacy Officer van U-People is Hendrik de Widt, Operationeel Directeur.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op onze website bekend worden gemaakt. Indien je na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

8. Privacy statement website

U-People verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze website voor de bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Met deze informatie verbeteren wij de kwaliteit van onze website.

Artikel 1: Algemeen

De website www.upeople.nl is eigendom van U-People. U-People houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens. Deze privacyverklaring bevat informatie over de doeleinden die wij bij de verwerking van jouw persoonsgegevens nastreven, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van je persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Artikel 2: Gegevensverwerking

U-People verzamelt en verwerkt gegevens van bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, voor verzameling van websitestatistieken en voor advertentiedoeleinden. U-People zal de door jou verstrekte persoonlijke informatie nooit doorverkopen, verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve aan derden die worden ingeschakeld om de door jou aangevraagde informatie te leveren of indien we hier wettelijk toe worden verplicht.

Artikel 3: Cookies

U-People maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die door jouw browser op de harde schijf van jouw computer worden opgeslagen. Cookies geven ons inzicht in het gebruik van deze website, met inbegrip van je schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. De informatie die een cookie opslaat, is niet gekoppeld aan jouw naam, adres en/of e-mailadres. Indien U-People met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt volgens bepalingen in ons privacy statement. Cookies kunnen worden geplaatst voor U-People en door derden waarmee U-People samenwerkt. U-People maakt gebruik van verschillende soorten cookies, hieronder een overzicht:

Functionele cookies
Functionele cookies slaan informatie op over de keuzes die bezoekers op onze website maken en zorgen ervoor dat het gebruik van de website bij een volgend bezoek vergemakkelijkt (bijvoorbeeld door de inloggegevens te onthouden).

Webstatistieken cookies
U-People verzamelt informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie wordt gemeten met behulp van Google Analytics en stelt U-People in staat om informatie op de website nog beter af te stemmen op de behoeften van bezoekers. De gegevens worden anoniem verzameld en voor geen ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Advertentie- of targetingcookies
U-People plaatst cookies op deze website waarmee het surfgedrag van bezoekers wordt gemeten. Met behulp van deze informatie wordt onder andere gemeten of een reclamecampagne relevant is voor een specifieke doelgroep. Tevens is het met deze cookies mogelijk om het aanbod op deze website of op websites van derden af te stemmen op het surfgedrag en de interesses van bezoekers. Deze cookies kunnen bovendien worden gebruikt om het aantal keren dat een advertentie wordt getoond te beperken.

Verwijzing naar derden
U-People maakt op haar website gebruik van links en knoppen die verwijzen naar websites van derde partijen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Op het moment dat een bezoeker op een dergelijke link of knop klikt, verlaat hij de website van U-People en is het cookiegebruik van de derde partij van toepassing.

Afmelden
Bij een bezoek aan www.upeople.nl wordt gevraagd akkoord te gaan dat U-People cookies op jouw apparaat plaatst. Indien je niet wilt dat U-People cookies op jouw apparaat plaatst, kun je de cookie-instellingen van je browser wijzigen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en apparaat die je gebruikt moet aanpassen. Hoe je de instellingen kunnen aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.

Artikel 4: Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Artikel 5: Aanpassingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Artikel 6: Vragen en informatie

Als je vragen hebt over de manier waarop U-People met jouw persoonlijke gegevens omgaat of je wilt dat wij jouw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kun je contact met ons opnemen via e-mail: privacy@upeople.nl.

9. Disclaimer

E-mail

Je kunt ons onder meer bereiken via de e-mail. Het transport van e-mailberichten is echter nooit 100% veilig. Door vertrouwelijke en/of gevoelige informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons te versturen, accepteer je het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

Garanties

U-People biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar cliënten en de internetgemeenschap. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Aansprakelijkheid

Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is U-People, haar aandeelhouders en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Hyperlinks

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover U-People geen zeggenschap heeft. U-People geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.

Wijzigingen

De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We proberen de informatie op de website actueel te houden. Indien je naar aanleiding van de informatie op de website vragen hebt, kun je vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.